Publikacja Planu Połączenia PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. i PCC Packaging Sp. z o.o.

W związku z zamiarem połączenia spółek PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000002277) i PCC Packaging Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000520069), zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych Spółki w dniu 31 marca 2021 r. uzgodniły Plan Połączenia o treści jak w załączeniu.

Plan Połączenia opublikowano dnia 31 marca 2021 r.

Plan Połączenia